ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรวมใจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 3,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 10,616,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 1,146,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 5,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิชาการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 1,492,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 4,926,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมประสงค์ชัยกุล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ศาลารอผู้ปกครอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 54,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลพระภูมิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..