ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ  (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  3  ถนนประชาราษฎร์    ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์  0-2525-0353  โทรสาร   0-2526-8145

                เปิดทำการสอนเมื่อ  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2493  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดลานนาบุญ  เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาจึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ในที่ดินของวัดลานนาบุญและนางน้อม  หงสะเดช  บริจาคที่ดินด้านติดถนนประชาราษฎร์  จำนวน  3  ไร่  36  ตารางวา  เป็นพื้นที่ทั้งหมด  9  ไร่  3  งาน  3  ตารางวา  ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  รวมทั้งสิ้น  7   เดิมอาคาร 8 ใช้เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานประถมศึกษา  อำเภอเมืองนนทบุรี  กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  จำนวน  1  หลัง  ต่อมา  พ.ศ. 2539  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์  ปัจจุบันจึงได้ใช้เป็นอาคารเรียน 

                วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549  นายชูศักดิ์  เปรมปรีดา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและอาคารเรียนให้มีสภาพเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่  รวมทั้งปรับปรุงห้องประชุม  อาคาร  8  ให้เป็นห้องประชุมใหญ่  ขนาด  4  ห้องเรียน  ด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  มูลนิธิโรงเรียนวัดลานนาบุญ  (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)  ชมรมศิษย์เก่า  และชมรมผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี