ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาได้มาตรฐาน  ชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นการมีวินัยในตนเอง  รักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ   เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
มุ่งสู่อาเซี่ยน
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง”

มีวินัย    หมายถึง  การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การมีวินัยในตนเอง  เช่น การมีระเบียบในการแต่งกาย  วินัยในการเดินทาง  การรักษาความสะอาด  การแสดงความเคารพอย่างไทย

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

                 อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  มีความพอประมาณ  ไม่ประมาท  ความมีเหตุผลรอบคอบ  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข