วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ
 

วิสัยทัศน์ (VISION)
         
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) มุ่งมั่นสร้างเสริมประสิทธิภาพเด็กและผู้เรียน                
ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สร้างการศึกษา
ให้กับชุมชนตลาดขวัญอย่างยังยืนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
“มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง”
 
มีวินัย      
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน  การมีวินัยในตนเอง  เช่น การมีระเบียบ
ในการแต่งกาย  วินัยในการเดินทาง  การรักษาความสะอาด  การแสดงความเคารพอย่างไทย
 
ใฝ่เรียนรู้ 
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 
อยู่อย่างพอเพียง    
มีความพอประมาณ  ไม่ประมาท  ความมีเหตุผลรอบคอบ  อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข
 
 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.38 KB