ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.     พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2.     พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของชุมชมและท้องถิ่น

3.     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

4.     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม (บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้สู่อาเซี่ยน)

5.     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์

                      ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
              

    1.     การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  บูรณาการสู่อาเซี่ยน

    2.     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ  เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    3.     การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กลยุทธ์

    1.     สร้างความเสมอภาค  และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา

    2.     พัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    3.     พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน

    4.     จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กให้มีความรู้  คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    5.     ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่อาเซี่ยน


เป้าประสงค์

    1.     นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  อย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และมีคุณภาพ

    2.     โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนในเขตบริการให้ได้เรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ

    3.     นักเรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    4.     ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาสู่อาเซี่ยน