พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถม ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของชุมชมและท้องถิ่น
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม (บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้สู่อาเซียน)
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์
6. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
              

    1.     การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  บูรณาการสู่อาเซี่ยน

    2.     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ  เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    3.     การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์

    กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดช อุปถัมภ์)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการศึกษาและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางกายภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างหลักประกันมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

    เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  อย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และมีคุณภาพ
2. โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนในเขตบริการให้ได้เรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนเป็นนักคิดวิเคราะห์  และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน