ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงวรินทร  วงศ์ก๋า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รองประธานนักเรียน
เด็กชายรวิดนัย  กาญจนาอภิบาล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงสายธาร  เอิบสำโรง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงศศิธร  มีคช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงพีรญา  โสภณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญชม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กชายฐิติสุทธิ์  บุญชม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงณัฐมล  เสมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงสิตางค์  คำไล้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กรรมการนักเรียน
เด็กชายสันติ  แซ่ว่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5