ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564 2359
อื่นๆ
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 40
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 21
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 21
>ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 35
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.8 KB 8
จุลสารโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 40
>จุลสารโรงเรียน 48282
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48475
>LTeacher 48468
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 48396
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 48434
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 48598
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 55.14 KB 48569
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 48536
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 48279
ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 22.3 KB 48505
logbook Word Document ขนาดไฟล์ 19.71 KB 48401
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาตณิตสามมิติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.11 KB 48766
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48578
คณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การวัดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48273