ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564 2372
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 1
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2566-พ.ศ.2570 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 11
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 48
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 28
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9
>ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25
>ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 56
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.8 KB 20
จุลสารโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 52
>จุลสารโรงเรียน 48297
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48487
>LTeacher 48470
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 48411
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 48451
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 48611
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 55.14 KB 48583
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 48548
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 48282
ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 22.3 KB 48517
logbook Word Document ขนาดไฟล์ 19.71 KB 48413
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาตณิตสามมิติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.11 KB 48768
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48580
คณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การวัดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48275