ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1/2564 2348
อื่นๆ
จุลสารโรงเรียนปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 31
>จุลสารโรงเรียน 48280
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 48472
>LTeacher 48465
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 48384
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 63.61 KB 48431
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 55.62 KB 48593
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 55.14 KB 48563
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 48528
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 48264
ผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 22.3 KB 48502
logbook Word Document ขนาดไฟล์ 19.71 KB 48397
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาตณิตสามมิติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 580.11 KB 48763
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและวงกลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48576
คณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การวัดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48271