ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศรากร เสนะเวส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน