ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง มะลพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายคำ ระรื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2459-2501
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไร ทัพภะพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2501-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา นิรภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2514
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชราภรณ์ พันธเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ มิ่งเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ โรจนกิตติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2533
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลียว โตสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ จิตร์อำไพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ เปรมปรีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล สมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายศรากร เสนะเวส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน