ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล สมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจรินทิพย์ โวหาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :