ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศรากร เสนะเวส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจรินทิพย์ โวหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอุไรวรรณ สังคสิน
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนพมาศ แท่นนาค
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
หัวหน้างานฝ่ายการเงิน

นางจารุวรรณ อินทรชม
ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน

นางสาวอรทัย นุชอิ่ม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ/ธุรการ