ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปวีณา มาสมบุญ
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก เจตชาลา
ครู คศ.1

นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์
ครู คศ.1

นางจิตรลดา สอ้าง
ครูช่วยสอน

นางสาววนาลัย ปัทมโยธิน
ครูช่วยสอน

นางจันทร์จิรา โนรี
ครูช่วยสอน

นางสาวแววดาว มะชะรา
ครูช่วยสอน