ปฐมวัย

นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพรชนก ผกามาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาภรณ์ ภูแสง
ครูอัตราจ้าง

นางจิตรลดา สอ้าง
ครูช่วยสอน

นางจันทร์จิรา โนรี
ครูช่วยสอน

นางสาวแววดาว มะชะรา
ครูช่วยสอน