ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ครู คศ.1

นางณวพร สันติบุตร
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา กระภูชัย
ครู คศ.1

นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร เพ็รชแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว
ครูอัตราจ้าง