ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ สังคสิน
ครู คศ.3

นางจิตติมา สงวนปรางค์
ครู คศ.3

นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ครู คศ.1

นางณวพร สันติบุตร
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา กระภูชัย
ครูผู้ช่วย

นายไกรสร เอี่ยมสุวรรณ
ครูช่วยสอน