ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอาภาพร ศรีบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ สังคสิน
ครู คศ.3

นางจิตติมา สงวนปรางค์
ครู คศ.3

นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ครู คศ.1

นางณวพร สันติบุตร
ครู คศ.3

นางสาวนิตติยา กระภูชัย
ครูผู้ช่วย

นายไกรสร เอี่ยมสุวรรณ
ครูช่วยสอน

นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ครูผู้ช่วย