กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิตติยา กระภูชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ครู คศ.2

นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร เพ็รชแดง
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย
ครู คศ.1

นางสาวอรวี พึ่งดี
ครูผู้ช่วย