ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจารุวรรณ อินทรชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรติพร แขกวันวงค์
ครู คศ.2

นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์
ครูผู้ช่วย

นางวารี เลอเลิศวิชย
ครูช่วยสอน