ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรินทิพย์ โวหาร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ เพ็ชรดี
ครู คศ.3

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูช่วยสอน