ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรินทิพย์ โวหาร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ เพ็ชรดี
ครู คศ.3

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูช่วยสอน

นางสาวอุไรพร บุญชิด
ครูผู้ช่วย