กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูอัตราจ้าง

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูอัตราจ้าง

นายดลธร กัลยานุกิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรพรรณ กินรี
ครูอัตราจ้าง