ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรพิพรรณ เจริญธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ เพ็ชรดี
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา สุนทรวัฒน์
ครู คศ.1

นายธีระวัฒน์ ถาฝัน
ครูช่วยสอน