ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไกรสร ศอกขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทธิภัทร์ พลภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสิริชล ช่วงชัย
ครูช่วยสอน

นายสันติ กินรี
ครูอัตราจ้าง