ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไกรสร ศอกขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิริชล ช่วงชัย
ครูช่วยสอน