ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอักษราภัค ศิลปจิราลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนภัทร จันทกลิ่น
ครูช่วยสอน

นายอาณัต แบรอฮีม
ครูอัตราจ้าง