ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอักษราภัค ศิลปจิราลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางภัสสร เสียงลอย
ครูช่วยสอน

นางสาวธิดารัตน์ สุทธิมั่น
ครูช่วยสอน

นายยศลักขณ์ ทรัพย์ขำ
ครูช่วยสอน

นายธนภัทร จันทกลิ่น
ครูช่วยสอน

นายนรากร พูลขวัญ
ครูช่วยสอน