กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรากร เสนะเวส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารุวรรณ อินทรชม
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายศรันย์ เปรมปรีดา
หัวหน้างานพัฒนาฯกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี
หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียนฯแนะแนว