ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอุไรวรรณ สังคสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจรินทิพย์ โวหาร
ครู คศ.3

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.1

นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี
ครู คศ.1

นายธนภัทร จันทกลิ่น
ครูช่วยสอน