ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ คงกะพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ครู คศ.2

นางลภัสรดา เกษมพันธุ์
ครู คศ.1

นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณ
ครูช่วยสอน