ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ครู คศ.2

นางลภัสรดา เกษมพันธุ์
ครู คศ.2

นายณรงค์เดช ศรีสุวรรณ
ครูช่วยสอน

นางสาวชัญญณัท คงกะพันธ์
ครู คศ.2