กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ครู คศ.2

นางลภัสรดา เกษมพันธุ์
ครู คศ.2