กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.2

นางสาวกานดา เหมหงษา
ครูอัตราจ้าง