ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวผจงพรรณ พันธุ์เพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.1

นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูช่วยสอน

นางสาวกานดา เหมหงษา