ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวผจงพรรณ พันธุ์เพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.1

นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูช่วยสอน