ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวผจงพรรณ พันธุ์เพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครู คศ.1

นางลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววัลยา สิงห์แก้ว
ครูช่วยสอน

นางสาวศุทาธินี คงรอด
ครูช่วยสอน

นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร
ครูช่วยสอน