ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ดีแป้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร กรานโต
ครู คศ.1

นายกมลชัย ฟองมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมเดีย รองสนาม
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย ชาติศรี
ครูอัตราจ้าง

Ms.Mary Ann Barangot
ครูต่างชาติ

Miss Lu-cha Leandres Geroche
ครูต่างชาติ

Miss Chriselda Dabivas Nimes
ครูต่างชาติ