ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ดีแป้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร กรานโต
ครู คศ.1

Ms.Mary Ann Barangot
ครูช่วยสอน

นายกมลชัย ฟองมณี
ครูผู้ช่วย