กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกมลชัย ฟองมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร กรานโต
ครู คศ.1

นางสาวเมเดีย รองสนาม
ครู คศ.1

Ms.Mary Ann Barangot
ครูต่างชาติ

Miss Lu-cha Leandres Geroche
ครูต่างชาติ

Miss Chriselda Dabivas Nimes
ครูต่างชาติ

นางสาวอรยา ยอดพุดซา
ครูอัตราจ้าง