ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศรากร เสนะเวส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนของโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อมหงสะเดชอุปถัมภ์)
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/01/2013
ปรับปรุง 28/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 765497
Page Views 1032260
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
2 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 0-2447-5414
3 โรงเรียนวัดลุ่ม บางกรวย บางกรวย
4 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
5 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
6 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
7 โรงเรียนวัดบางขนุน(ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์) บางขนุน บางกรวย
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย 02-9247360
9 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
10 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
11 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
16 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
17 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง(นันทศรีวิบูลย์บำรุง) บางสีทอง บางกรวย
18 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
19 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) บางสีทอง บางกรวย 024475556
20 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
21 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
22 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
23 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
24 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
25 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
26 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
27 โรงเรียนวัดสนามนอก วัดชลอ บางกรวย
28 โรงเรียนวัดสัก วัดชลอ บางกรวย
29 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย
30 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
31 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
32 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 0-2525-0353
33 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
35 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
37 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
39 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
40 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2580-0156
41 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
43 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
44 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
45 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
47 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
49 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
50 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
51 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
53 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
56 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
58 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
59 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 0-2595-1948
65 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2446-2645
69 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
70 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
76 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
77 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
91 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
94 โรงเรียนวัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) ไทรม้า เมืองนนทบุรี
95 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
98 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-3146
99 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี